podklad NHP foto

Pořadatel

HSK Cycling team

Facebook

Hradecký pohár - facebook

Hlavní partner

Rock Machine

Další partneři

Město Hradec Králové
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Královéhradecký Kraj
Porsche Hradec Králové
Automax
CK Cyklotur
Triocolor
Půlmaraton
Výtvarné hračky
Zero DC
Bar dog
run4fun
Zverimex Sirius
mira mar - Přítel Vašich přátel...
Aktivní zvíře

Propozice

Propozice běžeckých závodů Hradeckého poháru 2021

Jedná se o seriál osmi běžeckých závodů pro širokou veřejnost. Určený je všem výkonnostním kategoriím mužů a žen starších 15 let. 

Pořadatel:

HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12

Organizační tým:

Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička

Kontakt:

info@hsk-cycling.cz

Stránky závodu:

http://hp.hsk-cycling.cz/

SOS telefon:

Pouze v době konání závodu + 420605005241

Zdravotní zajištění

MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina

Místo konání:

Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička.

Trat:

Okruh po lesních cestách.

Délka závodu:

Přibližně 5 km.

Místo startu:

Na hrázi vodní nádrže Biřička.

Čas startu:

Všechny kategorie společně:

Úterky 18:15 hod.

Kancelář závodu:

V místě startu.

Prezence:

V kanceláři závodu:

Úterky od 17:00 hod.

Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem závodu.Přihlášky:

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).

  • Tento způsob přihlášení bude neaktivní od 00:00 hod. dne konání závodu až do uveřejnění jeho výsledků na stránkách HP.

 • U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

Startovné:Na jednotlivé závody:

Muži i ženy 100 Kč.

Startovní číslo:

Muži i ženy 30 Kč.

Startovné na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2021. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 20 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.


Kategorie:

Muži A

15 – 39 let (ročník narození 1982 až 2006)

Muži B

40 let a starší (1981 a starší)

Ženy A

15 – 39 let (1982 až 2006)

Ženy B

40 let a starší (1981 a starší)Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech poháru:

1. místo

80 bodů

2. místo

72 bodů

3. místo

67 bodů

4. místo

63 bodů

5. místo

60 bodů

6. místo

58 bodů

7. místo

56 bodů

8. místo

54 bodů

9. místo

52 bodů

10. místo

50 bodů

11. místo

49 bodů a každé další vždy o 1 bod méně.

  


Celkové hodnocení:

 • Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítává 6 nejlepších bodových výsledků.

 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 3. místě musí mít účastník odběhnuty minimálně 5 závodů.

 • Při rovnosti bodů z 6 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 3. místa v kategorii používají následující pomocná kriteria v tomto pořadí:

1. Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od

1.místa níže.

2. Větší počet startů v HP 2021.

3. Větší součet bodů ze všech závodů HP 2021.

4. Lepší umístění v 8. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 4. místa výš se pomocná kriteria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.


Termíny závodů:

Závodním dnem jsou úterky.

1. závod

1.6.2021

2. závod

15.6.2021

3. závod

29.6.2021

4. závod

13.7.2021

5. závod

27.7.2021

6. závod

10.8.2021

7. závod

24.8.2021

8. závod

7.9.2021


Vyhlášení výsledků:

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 48 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2021, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

Předpis:

 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.

 • Účastníci závodů se zúčastňují na vlastní nebezpečí.

 • Účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.

 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.

 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.

 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.

 • Prezence končí 10 minut před startem.

 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.

 • Závody se řídí těmito propozicemi.

 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.

 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.

 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.

 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálů ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele.

 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

 • K parkování aut je určeno odstavné parkoviště za restaurací Na Biřičce.

 • Všichni účastníci závodů i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.

 • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

 • Při vstupu do prostor závodů použijí sportovci desinfekci rukou.

 • Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami.

 • Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

 • Do startovního koridoru bude povolen vstup pouze s rouškou.

 • Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.

 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

 • Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,

2 datum narození,

3 adresu místa pobytu,

4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastnků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.

Epidemiologické opatření při konání RM Hradeckého poháru


Všichni účastníci závodů i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.

Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

Každý účastník musí splňovat jedno z následujícího:

- být min. 14 dní naočkovaný druhou dávkou

- potvrzení o negativním PCR testu (ne starší 7 dní)

- potvrzení o antigením testu (ne starší 72hod)

- prodělali covid 180 dní zpět a mají potvrzení

- předložit čestné prohlášení o samotestování (v práci, škole apod.)

Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.

Všichni sportovci budou seznámeni s tím, že není možné se účastnit pokud by na sobě pociťovali jakékoliv příznaky infekční nemoci, případně přišli do styku s někým takovým apod..

Při vstupu do prostor závodů použijí všichni účastníci desinfekci rukou.

Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami, kromě dětí do 7 let.

Prostor prezentace, startu a cíle bude ohraničen a budou tam vpouštěny pouze lidé/závodníci, kteří půjdou na start.

Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

Zákaz shlukování osob při registraci a startu, týká se i doprovodných osob  při  závodu nejmladší kategorie dětí    

Zabezpečení místa pro platbu  startovného v hotovosti a prezentaci:

 • ochranné  pomůcky pro obsluhu

 • omyvatelný a dezinfikovatelný povrch plochy, kde probíhá manipulace s bankovkami a dalšími souvisejícími dokumenty se závodem

 • umístění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.

Na startu, pokud to bude vyžadováno, zařídíme řazení s rozestupy.

Pokud nebude účastník závodit a bude se pohybovat ve vymezených prostorách, je vyžadována rouška nebo jiná ochrana (pokud nebude zrušeno).

Bude probíhat kontrola nad dodržováním odstupových vzdáleností mezi sportovci a ostatními osobami.

Nebudou poskytovány žádné doprovodné služby.

Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

V místě cílového prostoru bude odpadkový koš pro konečnou likvidaci použitých respirátorů nebo ostatních prostředků ochrany dýchacích cest.

Propozice canicross závodů Hradeckého poháru 2021

Jedná se o seriál osmi canicross závodů pro širokou veřejnost. Určený je všem výkonnostním kategoriím mužů a žen starších 15 let + pes starší 12 měsíců

Pořadatel:

HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12

Organizační tým:

Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička

Kontakt:

info@hsk-cycling.cz

Stránky závodu:

http://hp.hsk-cycling.cz/

SOS telefon:

Pouze v době konání závodu + 420605005241

Zdravotní zajištění

MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina

Místo konání:

Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička.

Trat:

Okruh po lesních cestách.

Délka závodu:

Přibližně 5 km.

Místo startu:

Na hrázi vodní nádrže Biřička.

Čas startu:

Všechny kategorie společně:

Úterky 18:15 hod.

Kancelář závodu:

V místě startu.

Prezence:

V kanceláři závodu:

Úterky od 17:00 hod.

Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem závodu.Přihlášky:

  • Tento způsob přihlášení nebude aktivní v den konání závodu až do uveřejnění jeho výsledků na stránkách HP.

U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

Startovné:Na jednotlivé závody:

Muži i ženy 100 Kč

Startovní číslo:

Muži i ženy 30 Kč

Startovné na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné za jednotlivý závod se v případě neúčasti nevrací.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2021. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 20 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.


Kategorie:

Muži

15 a starší (ročník narození 2006 a starší)Ženy

15 a starší (ročník narození 2006 a starší)
Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech poháru:

1. místo

80 bodů

2. místo

72 bodů

3. místo

67 bodů

4. místo

63 bodů

5. místo

60 bodů

6. místo

58 bodů

7. místo

56 bodů

8. místo

54 bodů

9. místo

52 bodů

10. místo

50 bodů

11. místo

49 bodů a každé další vždy o 1 bod méně.

  

Celkové hodnocení:

 • Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítává 6 nejlepších bodových výsledků.

 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 3. místě musí mít účastník odběhnuty minimálně 5 závodů.

 • Při rovnosti bodů z 6 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 3. místa v kategorii používají následující pomocná kriteria v tomto pořadí:

1. Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 1.místa níže.

2. Větší počet startů v HP 2021.

3. Větší součet bodů ze všech závodů HP 2021.

4. Lepší umístění v 8. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 4. místa výš se pomocná kriteria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.


Termíny závodů:


Závodním dnem jsou úterky.

1. závod

1.6.2021

2. závod

15.6.2021

3. závod

29.6.2021

4. závod

13.7.2021

5. závod

27.7.2021

6. závod

10.8.2021

7. závod

24.8.2021

8. závod

7.9.2021


Pokud by se ze závažného důvodu nemohl některý ze závodů uskutečnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.


Vyhlášení výsledků:

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 48 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Dětské kategorie obdrží po dojetí do cíle drobnou odměnu. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2021, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.Předpis:

 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.

 • Účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy.

 • Canicrossového seriálu Hradecký pohár 2021 se může účastnit kdokoliv bez předchozí kvalifikace (pro účast není nutná žádná licence)

 • Zúčastnit se můžete i jednoho závodu.

 • Do celkového hodnocení seriálu (8 závodů) se započítává každý závodník, který absolvuje minimálně 5 závodů (do celkového skóre se počítá 7 závodů s nejlepším umístěním)

 • Startuje se hromadným startem – dbejte na zvýšenou opatrnost na startu a prvních úsecích závodu než se startovní pole roztrousí (buďte k sobě ohleduplní, psa pouštějte na celou délku vodítka až to bude bezpečné a nebude hrozit úraz ostatních závodních týmů!!!)

 • Prosíme pomalejší závodníky, kteří nemají ambice na výhru, aby startovali ze zadních pozic.

 • K parkování aut je určeno odstavné parkoviště za restaurací Na Biřičce.

 • Všichni účastníci závodů i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.

 • Při vstupu do prostor závodů použijí sportovci desinfekci rukou.

 • Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami.

 • Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

 • Do startovního koridoru bude povolen vstup pouze s rouškou.

 • Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.

 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

 • Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.

Agresivní a nevhodné chování

 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací – nutno hlásit na místě!!!. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.

 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.

 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.

Psi a vybavení

 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!

 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji (pes nesmí být na trati na volno) a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda pomocí vodítka s amortizerem.

 • Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry a bude náhodně kontrolována pořadatelem.

 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.

V den závodu

 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.

 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.

 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku a vpředu viditelně připnuté startovní číslo.Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic.

 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.

 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.

 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.

 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.

 • Prezence končí 10 minut před startem.

 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.

 • Závody se řídí těmito propozicemi.

 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.

 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.

 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.

 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálů ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele

 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,

2 datum narození,

3 adresu místa pobytu,

4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastnků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.

Epidemiologické opatření při konání RM Hradeckého poháru


Všichni účastníci závodů i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.

Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

Každý účastník musí splňovat jedno z následujícího:

- být min. 14 dní naočkovaný druhou dávkou

- potvrzení o negativním PCR testu (ne starší 7 dní)

- potvrzení o antigením testu (ne starší 72hod)

- prodělali covid 180 dní zpět a mají potvrzení

- předložit čestné prohlášení o samotestování (v práci, škole apod.)

Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.

Všichni sportovci budou seznámeni s tím, že není možné se účastnit pokud by na sobě pociťovali jakékoliv příznaky infekční nemoci, případně přišli do styku s někým takovým apod..

Při vstupu do prostor závodů použijí všichni účastníci desinfekci rukou.

Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami, kromě dětí do 7 let.

Prostor prezentace, startu a cíle bude ohraničen a budou tam vpouštěny pouze lidé/závodníci, kteří půjdou na start.

Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

Zákaz shlukování osob při registraci a startu, týká se i doprovodných osob  při  závodu nejmladší kategorie dětí    

Zabezpečení místa pro platbu  startovného v hotovosti a prezentaci:

 • ochranné  pomůcky pro obsluhu

 • omyvatelný a dezinfikovatelný povrch plochy, kde probíhá manipulace s bankovkami a dalšími souvisejícími dokumenty se závodem

 • umístění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.

Na startu, pokud to bude vyžadováno, zařídíme řazení s rozestupy.

Pokud nebude účastník závodit a bude se pohybovat ve vymezených prostorách, je vyžadována rouška nebo jiná ochrana (pokud nebude zrušeno).

Bude probíhat kontrola nad dodržováním odstupových vzdáleností mezi sportovci a ostatními osobami.

Nebudou poskytovány žádné doprovodné služby.

Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

V místě cílového prostoru bude odpadkový koš pro konečnou likvidaci použitých roušek nebo ostatních prostředků ochrany dýchacích cest.

Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

V místě cílového prostoru bude odpadkový koš pro konečnou likvidaci použitých respirátorů nebo ostatních prostředků ochrany dýchacích cest.

Propozice MTB závodů Hradeckého poháru 2021

Jedná se o seriál osmi okruhových cyklistických závodů na horských kolech pro širokou veřejnost. Určený je všem věkovým i výkonnostním kategoriím od předškolní mládeže až po seniory. Cílem této sportovní akce je přivést k pravidelnému sportování děti, mládež, ale i jejich rodiče a ostatní příznivce cyklistiky.

Pořadatel:

HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12

Organizační tým:

Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička

Kontakt:

info@hsk-cycling.cz

Stránky závodu:

http://hp.hsk-cycling.cz/

SOS telefon:

Pouze v době konání závodu + 420605005241

Zdravotní zajištění

MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina


Místo konání:

Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička.

Tratě:

Okruhy po lesních cestách a pěšinách v délce 800 m - 7 km.

Délka závodu:

10 – 15 minut dětské kategorie.
40 – 60 minut kategorie juniorů a dospělých.

Místo startu:

Rozcestí za hrází vodní nádrže Biřička.

Čas startu:

Dětské kategorie:

Úterky 17:10 až 17:40 hod.
Dospělé a juniorské kategorie:

Úterky 18:15 hod.

Kancelář závodu:

V místě startu.

Prezence:

V kanceláři závodu:

Úterky

Dětské kategorie: od 16:15 hod.

Dospělé a juniorské kategorie: od 17:00 hod.

Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem příslušné kategorie.

Přihlášky:

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).

  • Tento způsob přihlášení nebude aktivní v den konání závodu až do uveřejnění jeho výsledků na stránkách HP.

 • U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

Startovné:Na jednotlivé závody:

- Žáci a žákyně mladší i starší zdarma.
- Ostatní 100 Kč.

Startovní číslo:

- Žáci a žákyně mladší i starší 30Kč.
- Ostatní 30 Kč.

Startovné na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné se v případě neúčasti nevrací.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody HP 2021. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 20 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.

Kategorie:

žákyně mladší I.

5 – 7 let (ročník narození 2014 – 2016)

žáci mladší I.

5 – 7 let (2014 – 2016)

žákyně mladší II.

8 – 9 let (2012 – 2013)

žáci mladší II.

8 – 9 let (2012 – 2013)

žákyně starší I.

10 – 12 let (2009 – 2011)

žáci starší I.

10 – 12 let (2009 – 2011)

žákyně starší II.

13 – 14 let (2007 – 2008)

žáci starší II.

13 – 14 let (2007 – 2008)

juniorky

15 – 18 let (2003 – 2006)

junioři

15 – 18 let (2003 – 2006)

Ženy

19 let a starší (2002 a starší)

Muži

19 – 39 let (1982 – 2002)

masters I.

40 – 49 let (1972  - 1981)

masters II.

50 let a starší (1971 a starší)


Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech poháru:

1. místo

80 bodů

2. místo

72 bodů

3. místo

67 bodů

4. místo

63 bodů

5. místo

60 bodů

6. místo

58 bodů

7. místo

56 bodů

8. místo

54 bodů

9. místo

52 bodů

10. místo

50 bodů

11. místo

49 bodů a každé další vždy o 1 bod méně.

  Celkové hodnocení:

 • Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítává 6 nejlepších bodových výsledků.

 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 5. místě musí mít účastník odjety minimálně 5 závodů.

 • Při rovnosti bodů z 6 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 5. místa v kategorii používají následující pomocná kriteria v tomto pořadí:

1. Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 1. místa níže.

2. Větší počet startů v HP 2021.

3. Větší součet bodů ze všech závodů HP 2021.

4. Lepší umístění v 8. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 6. místa výš se pomocná kriteria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.

Termíny závodů:

Závodním dnem jsou úterky

1. závod

1.6.2021

2. závod

15.6.2021

3. závod

29.6.2021

4. závod

13.7.2021

5. závod

27.7.2021

6. závod

10.8.2021

7. závod

24.8.2021

8. závod

7.9.2021

Vyhlášení výsledků:

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 48 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Dětské kategorie obdrží po dojetí do cíle drobnou odměnu. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2021, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

Předpis:

 • Závodí se na vyznačených, ale neuzavřených okruzích.

 • Účastníci závodů se zúčastňují na vlastní nebezpečí.

 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.

 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.

 • Plná a pevně upnutá přilba je povinná, bez přilby nebude účastník připuštěn na start.

 • Účastníci dětských kategorií musí zvládat jízdu na kole bez stabilizačních koleček a bez asistence.

 • Účastníci dětských kategorií mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.

 • Dětského závodu se mohou účastnit pouze děti, které zvládnou trasu závodu absolvovat zcela sami bez pomoci další osoby. Trasy jsou koncipovány tak, aby je dítě v dané kategorii zvládlo ujet samo, bez doprovodu další osoby. Pokud bude dítě na trase závodu doprovázeno jinou osobou, tak nebude zařazeno do výsledků. Jakýkoliv doprovodný pohyb osob po trase závodu je nebezpečný pro ostatní děti v závodu a může mít negativní vliv na regulérnost závodu, proto je toto chování bráno jako porušení závodních regulí. Dále je zakázáno vstupovat do trasy závodu bez souhlasu některého z pořadatelů. Na průběh a bezpečnost závodů dětí dohlíží pořadatelský tým.

 • Při startu dětských kategorií, se nemůže jejich doprovod pohybovat v prostoru startu.

 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.

 • Prezence končí 10 minut před startem příslušné kategorie.

 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.

 • Závody se řídí těmito propozicemi a soutěžním řádem závodů horských kol.

 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.

 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.

 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.

 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálů ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele.

 • Hlídanou úschovu kol a osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

 • K parkování aut je určeno odstavné parkoviště za restaurací Na Biřičce.

 • Všichni účastníci závodů i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.

 • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

 • Při vstupu do prostor závodů použijí sportovci desinfekci rukou.

 • Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami.

 • Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

 • Do startovního koridoru bude povolen vstup pouze s rouškou.

 • Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.

 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

 • Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,

2 datum narození,

3 adresu místa pobytu,

4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.

Epidemiologické opatření při konání RM Hradeckého poháru


Všichni účastníci závodů i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.

Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

Každý účastník musí splňovat jedno z následujícího:

- být min. 14 dní naočkovaný druhou dávkou

- potvrzení o negativním PCR testu (ne starší 7 dní)

- potvrzení o antigením testu (ne starší 72hod)

- prodělali covid 180 dní zpět a mají potvrzení

- předložit čestné prohlášení o samotestování (v práci, škole apod.)

Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.

Všichni sportovci budou seznámeni s tím, že není možné se účastnit pokud by na sobě pociťovali jakékoliv příznaky infekční nemoci, případně přišli do styku s někým takovým apod..

Při vstupu do prostor závodů použijí všichni účastníci desinfekci rukou.

Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami, kromě dětí do 7 let.

Prostor prezentace, startu a cíle bude ohraničen a budou tam vpouštěny pouze lidé/závodníci, kteří půjdou na start.

Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

Zákaz shlukování osob při registraci a startu, týká se i doprovodných osob  při  závodu nejmladší kategorie dětí    

Zabezpečení místa pro platbu  startovného v hotovosti a prezentaci:

 • ochranné  pomůcky pro obsluhu

 • omyvatelný a dezinfikovatelný povrch plochy, kde probíhá manipulace s bankovkami a dalšími souvisejícími dokumenty se závodem

 • umístění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.

Na startu, pokud to bude vyžadováno, zařídíme řazení s rozestupy.

Pokud nebude účastník závodit a bude se pohybovat ve vymezených prostorách, je vyžadována rouška nebo jiná ochrana (pokud nebude zrušeno).

Bude probíhat kontrola nad dodržováním odstupových vzdáleností mezi sportovci a ostatními osobami.

Nebudou poskytovány žádné doprovodné služby.

Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

V místě cílového prostoru bude odpadkový koš pro konečnou likvidaci použitých roušek nebo ostatních prostředků ochrany dýchacích cest.

Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.

V místě cílového prostoru bude odpadkový koš pro konečnou likvidaci použitých respirátorů nebo ostatních prostředků ochrany dýchacích cest.