POŘADATEL

HSK Cycling team

PARTNEŘI

Rock Machine
TechniStone
CTP Parkmakers
Endorphin Republic
KLENOT - měšťanský pivovar
Město Hradec Králové
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Královéhradecký Kraj
Porsche Hradec Králové
Triocolor
Výtvarné hračky
BARF Hradec Králové
Geloren
PEPE COFFEE - pražírna kávy
DOG BALLS
run4fun
Zero DC

PROPOZICE

Propozice běžeckých závodů HP 2023

Jedná se o seriál deseti běžeckých závodů pro širokou veřejnost. Určený je všem výkonnostním kategoriím mužů a žen starších 15 let.

Pořadatel: HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12
Organizační tým: Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička
Kontakt: info@hsk-cycling.cz
Stránky závodu: http://hp.hsk-cycling.cz/
SOS telefon: Pouze v době konání závodu + 420 605 005 241
Zdravotní zajištění: MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina
Místo konání: Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička
Trat: Okruh po lesních cestách
Délka závodu: Přibližně 5 km
Místo startu: Na hrázi vodní nádrže Biřička
Čas startu: Všechny kategorie společně:
Úterky 18:05 hod.
Kancelář závodu: V místě startu.
Prezence: V kanceláři závodu
Úterky od 17:00 hod.
Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem závodu.

PRIHLÁŠKY

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).
 • Tento způsob přihlášení bude neaktivní od 00:00 hod. dne konání závodu až do uveřejnění jeho výsledku na stránkách HP.
 • U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

STARTOVNÉ

Na celý pohár: Muži i ženy 1.300 Kč
Na jednotlivé závody: Muži i ženy 150 Kč
Startovní číslo: Muži i ženy 30 Kč


Startovné na celý pohár zahrnuje účast na všech 10-ti závodech. Startovné na celý pohár i na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné za celý pohár či jednotlivý závod se v případě neúčasti nevrací.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2023. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 30 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.

KATEGORIE

Muži A 15 – 39 let (ročník narození 1984 až 2008)
Muži B 40 let a starší (1983 a starší)
Ženy A 15 – 39 let (1984 až 2008)
Ženy B 40 let a starší (1983 a starší)

BODOVÉ HODNOCENÍ ZA UMÍSTENÍ V JEDNOTLIVÝCH ZÁVODECH POHÁRU

1. místo 80 bodu
2. místo 72 bodu
3. místo 67 bodu
4. místo 63 bodu
5. místo 60 bodu
6. místo 58 bodu
7. místo 56 bodu
8. místo 54 bodu
9. místo 52 bodu
10. místo 50 bodu
11. místo 49 bodu a každé další vždy o 1 bod méně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

 • Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítává 7 nejlepších bodových výsledku.
 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 3. místě musí mít účastník odběhnuto minimálně 5 závodu.
 • Při rovnosti bodů ze 7 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 3. místa v kategorii používají následující pomocná kritéria v tomto poradí:

            1.  Vetší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 1.místa níže.

            2.  Vetší počet startu v HP 2023.

            3.  Vetší součet bodu ze všech závodu HP 2023.

            4.  Lepší umístění v 10. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 4. místa výš se pomocná kritéria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.

TERMÍNY ZÁVODU

1. závod 18. 4. 2023
2. závod 2. 5. 2023
3. závod 16. 5. 2023
4. závod 30. 5. 2023
5. závod 13. 6. 2023
6. závod 27. 6. 2023
7. závod 11. 7. 2023
8. závod 1. 8. 2023
9. závod 22. 8. 2023
10. závod 5. 9. 2023

Pokud by se ze závažného důvodu nemohl některý ze závodu uskutečnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 48 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2023, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

PŘEDPIS

 • Startuje se hromadným startem – dbejte na zvýšenou opatrnost na startu a v prvních úsecích závodu než se startovní pole roztrousí. Buďte k sobě ohleduplní.
 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
 • Účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Prezence končí 10 minut před startem.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Závody se řídí těmito propozicemi.
 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
 • Účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálů ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.
 • K parkování aut je určeno odstavné parkoviště za restaurací Na Biričce.
 • Všichni účastníci závodu i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.
 • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.
 • Při vstupu do prostor závodu použijí sportovci desinfekci rukou.
 • Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami.
 • Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.
 • Do startovního koridoru bude povolen vstup pouze s rouškou.
 • Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.
 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.
 • Zúčastnit se můžete i pouze jednoho závodu.
 • Prosíme pomalejší závodníky, kteří nemají ambice na výhru, aby startovali ze zadních pozic.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základe §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpore sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa pobytu
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základe §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS CUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „CUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny CUS na základě směrnic CUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

Souhlasím, aby na základe cl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

 • fotografie
 • videa
 • zvukové záznamy
 • sportovní výsledky

Za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

 • telefonní číslo
 • e-mail
 • rodné číslo

Za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení CUS, SCS CUS, výkonnému výboru CUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle cl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle cl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle cl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle cl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v cl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle cl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle cl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENÍ PRI KONÁNÍ RM HRADECKÉHO POHÁRU

 • Všichni účastníci závodu i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.
 • Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.
 • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynu pořadatelů.
 • Všichni sportovci budou seznámeni s tím, že není možné se účastnit pokud by na sobě pociťovali jakékoliv příznaky infekční nemoci, případně přišli do styku s někým takovým apod..
 • Při vstupu do prostor závodu použijí všichni účastníci desinfekci rukou.
 • Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami, kromě dětí do 7 let.
 • Prostor prezentace, startu a cíle bude ohraničen a budou tam vpouštěny pouze lidé/závodníci, kteří půjdou na start.
 • Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.
 • Zákaz shlukování osob při registraci a startu, týká se i doprovodných osob při závodu nejmladší kategorie dětí.
 • Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.
 • Na startu, pokud to bude vyžadováno, zařídíme řazení s rozestupy.
 • Pokud nebude účastník závodit a bude se pohybovat ve vymezených prostorách, je vyžadována rouška nebo jiná ochrana (pokud nebude zrušeno).
 • Bude probíhat kontrola nad dodržováním odstupových vzdáleností mezi sportovci a ostatními osobami.
 • Nebudou poskytovány žádné doprovodné služby.
 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.
 • V místě cílového prostoru bude odpadkový koš pro konečnou likvidaci použitých roušek nebo ostatních prostředků ochrany dýchacích cest.

ZABEZPEČENÍ MÍSTA PRO PREZENTACI A PLATBU STARTOVNÉHO V HOTOVOSTI

 • Ochranné pomůcky pro obsluhu
 • Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch plochy, kde probíhá manipulace s bankovkami a dalšími souvisejícími dokumenty se závodem
 • Umístění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Propozice canicross HP 2023

Jedná se o seriál deseti canicross závodů pro širokou veřejnost. Určený je všem výkonnostním kategoriím mužů a žen starších 15 let + pes starší 12 měsíců.

Pořadatel: HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12
Organizační tým: Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička
Kontakt: info@hsk-cycling.cz
Stránky závodu: http://hp.hsk-cycling.cz/
SOS telefon: Pouze v době konání závodu + 420 605 005 241
Zdravotní zajištění: MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina
Místo konání: Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička
Trať: Okruh po lesních cestách
Délka závodu: Přibližně 5 km
Místo startu: Na hrázi vodní nádrže Biřička
Čas startu: Všechny kategorie společně:
Úterky 18:05 hod.
Kancelář závodu: V místě startu.
Prezence: V kanceláři závodu
Úterky od 17:00 hod.
Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem závodu.

PŘIHLÁŠKY

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).
 • Tento způsob přihlášení bude neaktivní od 00:00 hod. dne konání závodu až do uveřejnění jeho výsledku na stránkách HP.
 • U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

STARTOVNÉ

Na celý pohár: Muži i ženy 1.300 Kč
Na jednotlivé závody: Muži i ženy 150 Kč
Startovní číslo: Muži i ženy 30 Kč


Startovné na celý pohár zahrnuje účast na všech 10-ti závodech. Startovné na celý pohár i na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné za celý pohár či jednotlivý závod se v případě neúčasti nevrací.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2023. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 20 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.

KATEGORIE

Muži 15 a starší (ročník narození 2008 a starší)
Ženy 15 a starší (ročník narození 2008 a starší)

BODOVÉ HODNOCENÍ ZA UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH ZÁVODECH POHÁRU

1. místo 80 bodu
2. místo 72 bodu
3. místo 67 bodu
4. místo 63 bodu
5. místo 60 bodu
6. místo 58 bodu
7. místo 56 bodu
8. místo 54 bodu
9. místo 52 bodu
10. místo 50 bodu
11. místo 49 bodu a každé další vždy o 1 bod méně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

 • Do celkového poradí Hradeckého Poháru se započítává 7 nejlepších bodových výsledků.
 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 3. místě musí mít účastník odběhnuto minimálně 5 závodů.
 • Při rovnosti bodů ze 7 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 3. místa v kategorii používají následující pomocná kritéria v tomto poradí:

            1.  Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 1.místa níže.

            2.  Vetší počet startu v HP 2023.

            3.  Větší součet bodů ze všech závodů HP 2023.

            4.  Lepší umístění v 10. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 4. místa výš se pomocná kritéria nepoužívají a zůstávají dělená poradí.

TERMÍNY ZÁVODŮ

1. závod 18. 4. 2023
2. závod 2. 5. 2023
3. závod 16. 5. 2023
4. závod 30. 5. 2023
5. závod 13. 6. 2023
6. závod 27. 6. 2023
7. závod 11. 7. 2023
8. závod 1. 8. 2023
9. závod 22. 8. 2023
10. závod 5. 9. 2023

Pokud by se ze závažného důvodu nemohl některý ze závodu uskutečnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 48 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2023, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

PŘEDPIS

 • Startuje se hromadným startem – dbejte na zvýšenou opatrnost na startu a v prvních úsecích závodu než se startovní pole roztrousí. Buďte k sobě ohleduplní, psa pouštějte na celou délku vodítka až to bude bezpečné a nebude hrozit úraz ostatních závodních týmu.
 • Canicrossového seriálu Hradecký pohár 2023 se muže účastnit kdokoliv bez předchozí kvalifikace (pro účast není nutná žádná licence).
 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
 • Účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy.
 • Účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Prezence končí 10 minut před startem.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Závody se řídí těmito propozicemi.
 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
 • Účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledku závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálu ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.
 • K parkování aut je určeno odstavné parkoviště za restaurací Na Biričce.
 • Všichni účastníci závodu i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.
 • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.
 • Při vstupu do prostor závodu použijí sportovci desinfekci rukou.
 • Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami.
 • Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.
 • Do startovního koridoru bude povolen vstup pouze s rouškou.
 • Razení na startu budou koordinovat pořadatelé.
 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.
 • Zúčastnit se můžete i pouze jednoho závodu.
 • Prosíme pomalejší závodníky, kteří nemají ambice na výhru, aby startovali ze zadních pozic.

AGRESIVNÍ A NEVHODNÉ CHOVÁNÍ

 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrcení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací – nutno hlásit na místě!!! Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.

PSI A VYBAVENÍ

 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji (pes nesmí být na trati na volno) a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda pomocí vodítka s amortizerem.
 • Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry a bude náhodně kontrolována pořadatelem.
 • Závodu se muže zúčastnit běžec pouze s jedním psem.

V DEN ZÁVODU

 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku a vpředu viditelně připnuté startovní číslo.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic.
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamu své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partneru (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Prezence končí 10 minut před startem.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Závody se řídí těmito propozicemi.
 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
 • Účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálu ze závodů na propagační a marketingové účely pořadatele.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základe §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpore sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa pobytu
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základe §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS CUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „CUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny CUS na základe směrnic CUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základe cl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

 • fotografie
 • videa
 • zvukové záznamy
 • sportovní výsledky

Za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

 • telefonní číslo
 • e-mail
 • rodné číslo

Za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení CUS, SCS CUS, výkonnému výboru CUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle cl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle cl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle cl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle cl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v cl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle cl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATŘENÍ PRI KONÁNÍ RM HRADECKÉHO POHÁRU

 • Všichni účastníci závodu i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.
 • Všichni účastníci prohlašují, že ve 14 kalendářních dnech před startem nepřišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani jim není nařízeno karanténní opatření.
 • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynu pořadatelů.
 • Všichni sportovci budou seznámeni s tím, že není možné se účastnit pokud by na sobě pociťovali jakékoliv příznaky infekční nemoci, případně přišli do styku s někým takovým apod..
 • Při vstupu do prostor závodu použijí všichni účastníci desinfekci rukou.
 • Všichni účastníci budou povinně vybaveni rouškami, kromě dětí do 7 let.
 • Prostor prezentace, startu a cíle bude ohraničen a budou tam vpouštěny pouze lidé/závodníci, kteří půjdou na start.
 • Účastníci budou při prezenci povinně dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup.
 • Zákaz shlukování osob při registraci a startu, týká se i doprovodných osob při závodu nejmladší kategorie dětí.
 • Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.
 • Na startu, pokud to bude vyžadováno, zařídíme řazení s rozestupy.
 • Pokud nebude účastník závodit a bude se pohybovat ve vymezených prostorách, je vyžadována rouška nebo jiná ochrana (pokud nebude zrušeno).
 • Bude probíhat kontrola nad dodržováním odstupových vzdáleností mezi sportovci a ostatními osobami.
 • Nebudou poskytovány žádné doprovodné služby.
 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.
 • V místě cílového prostoru bude odpadkový koš pro konečnou likvidaci použitých roušek nebo ostatních prostředku ochrany dýchacích cest.

ZABEZPEČENÍ MÍSTA PRO PREZENTACI A PLATBU STARTOVNÉHO V HOTOVOSTI

 • Ochranné pomůcky pro obsluhu
 • Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch plochy, kde probíhá manipulace s bankovkami a dalšími souvisejícími dokumenty se závodem
 • Umístění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Propozice cyklistických MTB 2023

Jedná se o seriál deseti okruhových cyklistických závodů na horských kolech pro širokou verejnost. Urcený je všem vekovým i výkonnostním kategoriím od predškolní mládeže až po seniory. Cílem této sportovní akce je privést k pravidelnému sportování deti, mládež, ale i jejich rodice a ostatní príznivce cyklistiky.

Poradatel: HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12
Organizacní tým: Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlicka
Kontakt: info@hsk-cycling.cz
Stránky závodu: http://hp.hsk-cycling.cz/
SOS telefon: Pouze v dobe konání závodu + 420 605 005 241
Zdravotní zajištení: MUDr. Hanácek Roman, PharmDr. Váchová Martina
Místo konání: Nový Hradec Králové, mestské lesy za vodní nádrží Biricka
Trate: Okruhy po lesních cestách a pešinách v délce 800 m - 7 km.
Délka závodu: 10 – 15 minut detské kategorie.
40 – 60 minut kategorie junioru a dospelých.
Místo startu: Rozcestí za hrází vodní nádrže Biricka
Cas startu: Detské kategorie: Úterky 17:10 až 17:40 hod.
Dospelé a juniorské kategorie: Úterky 18:15 hod.
Kancelár závodu: V míste startu.
Prezence: V kancelári závodu
Detské kategorie: úterky od 16:15 hod.
Dospelé a juniorské kategorie: úterky od 17:00 hod.
Úcastník se musí prezentovat pred každým závodem.
Prezence koncí 10 minut pred startem príslušné kategorie.

PRIHLÁŠKY

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).
 • Tento zpusob prihlášení bude neaktivní od 00:00 hod. dne konání závodu až do uverejnení jeho výsledku na stránkách HP.
 • U prezence v kancelári závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

STARTOVNÉ

Na celý pohár: - Žáci a žákyne mladší i starší 400 Kc.
- Ostatní 1.300 Kc.
Na jednotlivé závody: - Žáci a žákyne mladší i starší 50 Kc.
- Ostatní 150 Kc.
Startovní císlo: - Žáci a žákyne mladší i starší 30Kc.
- Ostatní 30 Kc.


Startovné na celý pohár zahrnuje úcast na všech 10-ti závodech. Startovné na celý pohár i na jednotlivé závody se platí hotove a to až na míste v kancelári závodu pri prezenci úcastníka. Uhrazené startovné za celý pohár ci jednotlivý závod se v prípade neúcasti nevrací.

Startovní císlo obdrží úcastník pri jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2023. V prípade ztráty startovního císla je cena za vystavení náhradního císla 30 Kc. Bez startovního císla nebude úcastník pripušten na start.

KATEGORIE

žákyne mladší I. 5 – 7 let (rocník narození 2016 – 2018)
žáci mladší I. 5 – 7 let (2016 – 2018)
žákyne mladší II. 8 – 9 let (2014 – 2015)
žáci mladší II. 8 – 9 let (2014 – 2015)
žákyne starší I. 10 – 12 let (2011 – 2013)
žáci starší I. 10 – 12 let (2011 – 2013)
žákyne starší II. 13 – 14 let (2009 – 2010)
žáci starší II. 13 – 14 let (2009 – 2010)
juniorky 15 – 18 let (2005 – 2008)
juniori 15 – 18 let (2005 – 2008)
Ženy 19 let a starší (2004 a starší)
Muži 19 – 39 let (1984 – 2004)
masters I. 40 – 49 let (1974 - 1983)
masters II. 50 let a starší (1973 a starší)

BODOVÉ HODNOCENÍ ZA UMÍSTENÍ V JEDNOTLIVÝCH ZÁVODECH POHÁRU

1. místo 80 bodu
2. místo 72 bodu
3. místo 67 bodu
4. místo 63 bodu
5. místo 60 bodu
6. místo 58 bodu
7. místo 56 bodu
8. místo 54 bodu
9. místo 52 bodu
10. místo 50 bodu
11. místo 49 bodu a každé další vždy o 1 bod méne.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

 • Do celkového poradí Hradeckého Poháru se zapocítává 7 nejlepších bodových výsledku.
 • Pro vyhlašovaná pódiová umístení na 1. až 5. míste musí mít úcastník odjeto minimálne 5 závodu.
 • Pri rovnosti bodu ze 7 zapocítaných závodu u dvou a více závodníku se pro urcení umístení od 1. do 5. místa v kategorii používají následující pomocná kritéria v tomto poradí:

            1.  Vetší pocet umístení v zapocítávaných závodech postupne od 1.místa níže.

            2.  Vetší pocet startu v HP 2023.

            3.  Vetší soucet bodu ze všech závodu HP 2023.

            4.  Lepší umístení v 10. závodu.

 • Pri rovnosti bodu u umístení od 6. místa výš se pomocná kritéria nepoužívají a zustávají delená poradí.

TERMÍNY ZÁVODU

1. závod 18. 4. 2023
2. závod 2. 5. 2023
3. závod 16. 5. 2023
4. závod 30. 5. 2023
5. závod 13. 6. 2023
6. závod 27. 6. 2023
7. závod 11. 7. 2023
8. závod 1. 8. 2023
9. závod 22. 8. 2023
10. závod 5. 9. 2023

Pokud by se ze závažného duvodu nemohl nekterý ze závodu uskutecnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na míste, ale budou zverejneny do 48 hodin po skoncení závodu na internetových stránkách HP vcetne prubežných celkových výsledku. Celkové poradí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v ríjnu 2023, jehož presný termín a místo budou uverejneny na stránkách HP nejpozdeji 3 týdny pred jeho konáním.

PREDPIS

 • Plná a pevne upnutá prilba je povinná, bez prilby nebude úcastník pripušten na start.
 • Úcastníci detských kategorií musí zvládat jízdu na kole bez stabilizacních kolecek a bez asistence.
 • Detského závodu se mohou úcastnit pouze deti, které zvládnou trasu závodu absolvovat zcela sami bez pomoci další osoby. Trasy jsou koncipovány tak, aby je díte v dané kategorii zvládlo ujet samo, bez doprovodu další osoby. Pokud bude díte na trase závodu doprovázeno jinou osobou, tak nebude zarazeno do výsledku. Jakýkoliv doprovodný pohyb osob po trase závodu je nebezpecný pro ostatní deti v závodu a muže mít negativní vliv na regulérnost závodu, proto je toto chování bráno jako porušení závodních regulí. Dále je zakázáno vstupovat do trasy závodu bez souhlasu nekterého z poradatelu. Na prubeh a bezpecnost závodu detí dohlíží poradatelský tým.
 • Pri startu detských kategorií, se nemuže jejich doprovod pohybovat v prostoru startu.
 • Startuje se hromadným startem – dbejte na zvýšenou opatrnost na startu a v prvních úsecích závodu než se startovní pole roztrousí. Budte k sobe ohleduplní.
 • Závodí se na vyznacených, ale neuzavrených okruzích.
 • Úcastníci závodu se zúcastnují na vlastní nebezpecí.
 • Úcastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodicu prípadne zodpovedného doprovodu staršího 18 let.
 • Poradatel nezodpovídá za škody a úrazy, které zpusobí závodník sám sobe, ci jiným.
 • Úcastníkum doporucujeme úrazové pojištení a lékarskou prohlídku.
 • Úcastníci jsou povinni se pred každým závodem vcas prezentovat v kancelári závodu.
 • Prezence koncí 10 minut pred startem príslušné kategorie.
 • Závodník, který nedokoncí závod, je povinen toto nahlásit poradatelum.
 • Závody se rídí temito propozicemi a soutežním rádem závodu horských kol.
 • Závodí se za každého pocasí, pokud jím není ohrožena bezpecnost úcastníku.
 • Úcastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupere a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, ci jinak znecištovat les.
 • Úcastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údaju pro potreby výsledku závodu, které budou verejné a dostupné. Dále úcastník souhlasí s uverejnením fotografií a jiných audio/video materiálu ze závodu na propagacní a marketingové úcely poradatele.
 • Hlídanou úschovu osobních vecí poradatel nezabezpecuje.
 • K parkování aut je urceno odstavné parkovište za restaurací Na Biricce.
 • Všichni úcastníci závodu i jejich doprovod se musí rídit aktuálními epideologickými opatreními.
 • Všichni úcastníci jsou povinni dbát pokynu poradatelu.
 • Pri vstupu do prostor závodu použijí sportovci desinfekci rukou.
 • Všichni úcastníci budou povinne vybaveni rouškami.
 • Úcastníci budou pri prezenci povinne dodržovat bezpecný dvoumetrový odstup.
 • Do startovního koridoru bude povolen vstup pouze s rouškou.
 • Razení na startu budou koordinovat poradatelé.
 • Po príjezdu do cíle úcastník opustí bez prodlevy prostory závodu.
 • Zúcastnit se mužete i pouze jednoho závodu.
 • Prosíme pomalejší závodníky, kterí nemají ambice na výhru, aby startovali ze zadních pozic.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

V souladu s Narízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a volném pohybu techto údaju a o zrušení smernice 95/46/ES (dále jen „Narízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou úcastí na sportovních akcích porádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základe §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpore sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

 • jméno a príjmení
 • datum narození
 • adresu místa pobytu
 • u cizince také adresu místa, kde se prevážne zdržuje a státní obcanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za úcelem vedení evidence clenské základny a evidence úcastníku sportovních akcí a s tím souvisejícími cinnostmi (napr. žádosti o dotace, vyrizování pojištení apod.).

Jsem informován/a, že na základe §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy prestanu vykonávat cinnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základe oprávneného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro úcel vedení evidence clenské základny a evidence úcastníku sportovních akcí a s tím souvisejícími cinnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy prestanu vykonávat cinnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vedomí, že HSK cycling team predává Osobní údaje temto Zpracovatelum: príslušnému sportovnímu Svazu, príslušnému Okresnímu sdružení Ceské unie sportu, SCS CUS Výkonnému výboru Ceské unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Brevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „CUS“), príslušným orgánum státní správy a samosprávy, a to za úcelem vedení evidence clenské základny CUS na základe smernic CUS a s tím souvisejícími cinnostmi, identifikace na soutežích, žádosti o dotace na základe §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v prípadne odmítnutí poskytnutí výše zmínených Osobních údaju se nemohu stát clenem nebo úcastníkem sportovních akcí výše zmíneného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

Souhlasím, aby na základe cl. 6 odst. 1, písm. a) Narízení zpracoval HSK cycling team (výše zmínený oddíl/klub) moje:

 • fotografie
 • videa
 • zvukové záznamy
 • sportovní výsledky

Za úcelem marketingu (zejména v propagacních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (napr. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výrocní zpráve a dalších informacních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

 • telefonní císlo
 • e-mail
 • rodné císlo

Za úcelem vedení evidence clenské základny nebo evidence úcastníku sportovních akcí a s tím souvisejícími cinnostmi (napr. žádosti o dotace, vyrizování pojištení apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání úcelu zpracování (tedy i po tom, kdy prestanu vykonávat cinnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team predal Osobní údaje temto Zpracovatelum: príslušnému sportovnímu Svazu, príslušnému Okresnímu sdružení CUS, SCS CUS, výkonnému výboru CUS. Jsem srozumen/srozumena se svým právem: mít prístup ke svým Osobním údajum (dle cl.15 Narízení), požadovat jejich opravu (dle cl. 16 Narízení), na výmaz osobních údaju bez zbytecného odkladu, pokud jsou dány duvody podle cl. 17 Narízení, na omezení zpracování osobních údaju v prípadech dle cl. 18 Narízení, na prenositelnost údaju v prípadech stanovených v cl. 20 Narízení, odvolat tento Souhlas podle cl. 7 odst. 3 Narízení, podat proti Správci údaju stížnost podle cl. 77 Narízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu peclive precetl/precetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnorucním podpisem na prezencní listine príslušné sportovní akce porádané HSK cycling teamem.

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENÍ PRI KONÁNÍ RM HRADECKÉHO POHÁRU

 • Všichni úcastníci závodu i jejich doprovod se musí rídit aktuálními epideologickými opatreními.
 • Všichni úcastníci prohlašují, že ve 14 kalendárních dnech pred startem neprišli do styku s fyzickou osobou nemocnou infekcním onemocnením nebo podezrelou z nákazy ani jim není narízeno karanténní opatrení.
 • Všichni úcastníci jsou povinni dbát pokynu poradatelu.
 • Všichni sportovci budou seznámeni s tím, že není možné se úcastnit pokud by na sobe pocitovali jakékoliv príznaky infekcní nemoci, prípadne prišli do styku s nekým takovým apod..
 • Pri vstupu do prostor závodu použijí všichni úcastníci desinfekci rukou.
 • Všichni úcastníci budou povinne vybaveni rouškami, krome detí do 7 let.
 • Prostor prezentace, startu a cíle bude ohranicen a budou tam vpoušteny pouze lidé/závodníci, kterí pujdou na start.
 • Úcastníci budou pri prezenci povinne dodržovat bezpecný dvoumetrový odstup.
 • Zákaz shlukování osob pri registraci a startu, týká se i doprovodných osob pri závodu nejmladší kategorie detí.
 • Razení na startu budou koordinovat poradatelé.
 • Na startu, pokud to bude vyžadováno, zarídíme razení s rozestupy.
 • Pokud nebude úcastník závodit a bude se pohybovat ve vymezených prostorách, je vyžadována rouška nebo jiná ochrana (pokud nebude zrušeno).
 • Bude probíhat kontrola nad dodržováním odstupových vzdáleností mezi sportovci a ostatními osobami.
 • Nebudou poskytovány žádné doprovodné služby.
 • Po príjezdu do cíle úcastník opustí bez prodlevy prostory závodu.
 • V míste cílového prostoru bude odpadkový koš pro konecnou likvidaci použitých roušek nebo ostatních prostredku ochrany dýchacích cest.

ZABEZPECENÍ MÍSTA PRO PREZENTACI A PLATBU STARTOVNÉHO V HOTOVOSTI

 • Ochranné pomucky pro obsluhu
 • Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch plochy, kde probíhá manipulace s bankovkami a dalšími souvisejícími dokumenty se závodem
 • Umístení nádoby s dezinfekcním prostredkem na dezinfekci rukou

Přihlášení