POŘADATEL

HSK Cycling team

PARTNEŘI

Endorphin Republic
KLENOT - měšťanský pivovar
Město Hradec Králové
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Královéhradecký Kraj
Triocolor
Výtvarné hračky

PROPOZICE

Propozice cyklistických MTB

Jedná se o seriál šesti okruhových cyklistických závodů na horských kolech pro širokou veřejnost. Určený je všem věkovým i výkonnostním kategoriím od předškolní mládeže až po seniory. Cílem této sportovní akce je přivést k pravidelnému sportování děti, mládež, ale i jejich rodiče a ostatní příznivce cyklistiky.

Pořadatel: HSK cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12
Organizační tým: Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička
Kontakt: info@hsk-cycling.cz
Stránky závodu: http://hp.hsk-cycling.cz/
SOS telefon: Pouze v době konání závodu + 420 605 005 241
Zdravotní zajištění: MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina
Místo konání: Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička
Tratě: Okruhy po lesních cestách a pěšinách v délce 800 m - 7 km.
Délka závodu: 10 – 15 minut dětské kategorie.
40 – 60 minut kategorie junioru a dospělých.
Místo startu: Rozcestí za hrází vodní nádrže Biřička
Čas startu: Dětské kategorie: Úterky 17:10 až 17:40 hod.
Dospělé a juniorské kategorie: Úterky 18:00 hod.
Kancelář závodu: V místě startu.
Prezence: V kanceláři závodu
Dětské kategorie: úterky od 16:15 hod.
Dospělé a juniorské kategorie: úterky od 17:00 hod.
Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem příslušné kategorie.

PŘIHLÁŠKY

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).
 • Tento způsob přihlášení bude neaktivní od 00:00 hod. dne konání závodu až do uveřejnění jeho výsledku na stránkách HP.
 • U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

STARTOVNÉ

Na celý pohár: - Žáci a žákyně mladší i starší 300 Kč.
- Ostatní 1.200 Kč.
Na jednotlivé závody: - Žáci a žákyně mladší i starší 50 Kč.
- Ostatní 200 Kč.
Startovní číslo: - Žáci a žákyně mladší i starší 30Kč.
- Ostatní 30 Kč.


Startovné na celý pohár zahrnuje účast na všech 6-ti závodech. Startovné na celý pohár i na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné za celý pohár či jednotlivý závod se v případě neúčasti nevrací.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2024. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 30 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.

KATEGORIE

žákyně mladší I. 5 – 7 let (ročník narození 2017 – 2019)
žáci mladší I. 5 – 7 let (2017 – 2019)
žákyně mladší II. 8 – 9 let (2015 – 2016)
žáci mladší II. 8 – 9 let (2015 – 2016)
žákyně starší I. 10 – 12 let (2012 – 2014)
žáci starší I. 10 – 12 let (2012 – 2014)
žákyně starší II. 13 – 14 let (2010 – 2011)
žáci starší II. 13 – 14 let (2010 – 2011)
juniorky 15 – 18 let (2006 – 2009)
junioři 15 – 18 let (2006 – 2009)
Ženy 19 let a starší (2005 a starší)
Muži 19 – 39 let (1985 – 2005)
masters I. 40 – 49 let (1975 - 1984)
masters II. 50 let a starší (1974 a starší)

BODOVÉ HODNOCENÍ ZA UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH ZÁVODECH POHÁRU

1. místo 80 bodů
2. místo 72 bodů
3. místo 67 bodů
4. místo 63 bodů
5. místo 60 bodů
6. místo 58 bodů
7. místo 56 bodů
8. místo 54 bodů
9. místo 52 bodů
10. místo 50 bodů
11. místo 49 bodů a každé další vždy o 1 bod méně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

 • Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítávají 4 nejlepší bodové výsledky.
 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 5. místě musí mít účastník odjeto minimálně 4 závody.
 • Při rovnosti bodů ze 4 započítávaných závodů u dvou a více závodníku se pro určení umístění od 1. do 5. místa v kategorii používají následující pomocná kritéria v tomto pořadí:

            1.  Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 1.místa níže.

            2.  Vetší počet startu v HP 2024.

            3.  Vetší součet bodu ze všech závodu HP 2024.

            4.  Lepší umístění v 6. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 6. místa výš se pomocná kritéria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.

TERMÍNY ZÁVODŮ

1. závod 9. 4. 2024
2. závod 23. 4. 2024
3. závod 7. 5. 2024
4. závod 21. 5. 2024
5. závod 4. 6. 2024
6. závod 18. 6. 2024


Pokud by se ze závažného důvodu nemohl některý ze závodu uskutečnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 48 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 1 týden před jeho konáním.

PŘEDPIS

 • Plná a pevně upnutá přilba je povinná, bez přilby nebude účastník připuštěn na start.
 • Účastníci dětských kategorií musí zvládat jízdu na kole bez stabilizačních koleček a bez asistence.
 • Dětského závodu se mohou účastnit pouze děti, které zvládnou trasu závodu absolvovat zcela sami bez pomoci další osoby. Trasy jsou koncipovány tak, aby je dítě v dané kategorii zvládlo ujet samo, bez doprovodu další osoby. Pokud bude dítě na trase závodu doprovázeno jinou osobou, tak nebude zařazeno do výsledku. Jakýkoliv doprovodný pohyb osob po trase závodu je nebezpečný pro ostatní děti v závodu a muže mít negativní vliv na regulérnost závodu, proto je toto chování bráno jako porušení závodních regulí. Dále je zakázáno vstupovat do trasy závodu bez souhlasu některého z pořadatelů. Na průběh a bezpečnost závodu dětí dohlíží pořadatelský tým.
 • Při startu dětských kategorií, se nemůže jejich doprovod pohybovat v prostoru startu.
 • Startuje se hromadným startem – dbejte na zvýšenou opatrnost na startu a v prvních úsecích závodu než se startovní pole roztrousí. Buďte k sobe ohleduplní.
 • Závodí se na vyznačených, ale neuzavřených okruzích.
 • Účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Prezence končí 10 minut před startem příslušné kategorie.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Závody se řídí těmito propozicemi a soutěžním řádem závodu horských kol.
 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
 • Účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálu ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.
 • K parkování aut je určeno odstavné parkoviště za restaurací Na Biřičce.
 • Všichni účastníci závodu i jejich doprovod se musí řídit aktuálními epideologickými opatřeními.
 • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynu pořadatelů.
 • Řazení na startu budou koordinovat pořadatelé.
 • Po příjezdu do cíle účastník opustí bez prodlevy prostory závodu.
 • Zúčastnit se můžete i pouze jednoho závodu.
 • Prosíme pomalejší závodníky, kteří nemají ambice na výhru, aby startovali ze zadních pozic.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základe §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpore sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa pobytu
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základe §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS CUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „CUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny CUS na základe směrnic CUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základe §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případné odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

Souhlasím, aby na základe cl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

 • fotografie
 • videa
 • zvukové záznamy
 • sportovní výsledky

Za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

 • telefonní číslo
 • e-mail
 • rodné číslo

Za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení CUS, SCS CUS, výkonnému výboru CUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle cl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle cl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle cl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle cl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v cl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle cl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle cl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.

Přihlášení